തിരഞ്ഞെടുത്ത ഉൽപ്പന്നം

നിങ്ബോ ചിത്രം Sine മാഗ്നറ്റിക് കോ, ലിമിറ്റഡ്, നിയോഡിമിയം കാന്തങ്ങൾ (ംദ്ഫെബ്) ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രൊഫഷണൽ കമ്പനിയാണ്, അല്നിചൊ കാന്തങ്ങൾ, സമരിയം കൊബാൾട്ട് കാന്തങ്ങൾ (സ്മ്ചൊ), നിങ്ബോ, ചൈനയിൽ ഫെര്രിതെ കാന്തങ്ങൾ (സെറാമിക് കാന്തിക) കാന്തിക നിയമസഭാ. നാം ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് സ്ഥിരമായ കാന്തിക ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വിതരണത്തിനുള്ള.

പുതിയതായി വന്നവ

WhatsApp Online Chat !